Att vara medlem

Att vara medlem i ett föräldrakooperativ

Tillsammans innehar vi rollen som arbetsgivare och ansvarar där med för rekrytering och anställning av personal. I ett föräldrakooperativ finns det ett nära samarbete mellan personal och föräldrar. Genom denna samverkan får föräldrarna en bra inblick i verksamheten och har lättare att se och påverka det dagliga arbetet. Tillsammans skapar vi förutsättningar för att verksamheten bedrivs utifrån läroplanen för förskolan som gäller från och med 1998.

Föräldrakooperativets styrelse består av föreningens samtliga föräldrar. Vid årsmötet utses de föräldrar som ska inneha de ledande positionerna i verksamheten under det kommande året. Posterna som ordförande, kassör, sekreterare samt personalansvarig är positioner som roterar på medlemsfamiljerna. Styrelsemöte hålls en gång i månaden.

Vi ser gärna att minst en familjemedlem ur varje medlemsfamilj, utifrån sitt intresse tillhör och medverkar i någon av våra arbetsgrupper. En gång per termin träffas vi tillsammans för en arbetsdag då vi hjälps åt att förbättra vår verksamhet med allt från att putsa fönster till att snickra staket eller ställa i ordning utvecklande lekområden till våra barn. Dagen brukar avslutas med gemensam korvgrillning i trädgården.

Föräldrarna har även som uppgift att hjälpa till med sophantering, gräsklippning och snöskottning.  Utifrån ett rullande schema fördelas dessa arbetsuppgifter jämt mellan medlemsfamiljerna.

I mån av egen förmåga är varje familj välkommen att bidra till verksamheten genom att hjälpa till i barngruppen vid behov. Genom föräldravikariat kan föräldrarna öka sin insikt, kunskap samt förståelse för verksamheten.

IMG_8256