Vår verksamhet

Vårt mål är att skapa miljöer där det finns möjlighet att uppleva, lära, utforska och leka. Genom leken lär sig barn mycket vilket sätter leken i centrum, här får de bland annat utlopp för sin fantasi och kreativitet. Vi vill lägga grunden till ett livslångt lärande där barn och personal ska respektera varandra, utveckla samarbete, vänskap och empati. Barnet ser vi som rikt och kompetent. Dessutom arbetar vi med att stärka barnens självkänsla. Vi jobbar utifrån uttrycket ”Hjälp till självhjälp”.

DSC_0352

I vår gruppverksamhet lägger vi fokus på skapande, naturupplevelser och motorik. Barn lär sig i olika sammanhang och på olika sätt. Regelbundna naturupplevelser stimulerar barns lek och fantasi. Under motorikpassen utvecklas barnens grovmotorik och ett intresse för att röra på sig. Genom skapande tränar vi bland annat finmotorik och färger.

I våra samlingar sjunger vi mycket då det är en grund för barnens språk så som rim, ramsor, ordförråd och rörelser.

Verksamhetens ledord
Personalen på Stubben vill tillsammans med föräldrarna skapa goda förutsättningar för varje barns utveckling och hjälpa barnen till kärleksfulla, självständiga, kreativa och ansvarskännande individer.

Med följande ledord i fokus arbetar vi för att våra barn ska få en ljus och meningsfull framtid:
Demokrati

Vi vill att barnen ska blir delaktiga i besluten på Stubben. Vi vill även visa barnen vikten av att stå för ett eget beslut och att andras beslut är lika viktigt som sitt egna.

Jämlikhet

Våra barn lär sig att människor är olika men att vi alla har lika värde. Genom att studera olikheterna i vår egen och andras kulturer hoppas vi på att ge barnen en inblick samt förståelse för varandras beteenden och egenskaper.

Trygghet

Trygghet innebär för oss att barnen ska känna sig delaktiga i Stubbens verksamhet, att vi som vuxna är konsekventa och tydliga i vårt förhållande till både barnen och varandra. Trygghet innebär också en varm och öppen famn, ett leende eller en kram. Det innebär även rimliga rutiner och motiverande regler. Sist men inte minst innebär trygghet att det är tillåtet att ifrågasätta andra barn och vuxnas omdömen.

Ansvar

Vi vill att barnen ska känna ansvar för sin egen miljö genom att bli delaktiga i den. Vi vill också påvisa att alla har en funktion och att allt blir trevligare om vi alla hjälps åt.

Öppenhet och ärlighet 

Vårt mål är att barnen ska känna att vi vuxna har tid, att vi gärna lyssnar, dock utan att döma, och att vi respekterar dem. Vi vill att barnen ska känna att de kan tala med oss om allt. Vår strävan är även att vårt gemensamma förhållningssätt ska bygga på ärlighet, både när det gäller vuxna-vuxna, vuxna-barn samt barn-barn.

Självständighet

Vi vill att barnen successivt ska klara av de nödvändigaste personliga sysslorna på egen hand, liksom att ta del i samhället runt omkring dem. Vi vill även stödja och inspirera barnen att hävda sina åsikter samt att stå för dessa. Vårt mål är att uppmuntra barnen så att de vågar tala inför en grupp vid exempelvis en samling.

DSC01171

Våra målsättningar

Vi på Stubben strävar efter att:

 • Visa förståelse och hjälpa varandra
 • Visa förståelse för att vi alla är olika men lika mycket värda
 • Alla ska känna trygghet, gemenskap och glädje
 • Uteverksamhet är en stor del av dagen

Vi på Stubben strävar efter att barnen:

 • Utvecklar sin identitet och sin sociala kompetens
 • Upptäcker lusten till att leka och lära
 • Vågar tro på sig själva
 • Utvecklar alla sina sinnen
 • Stimuleras till ett eget kunskapssökande
 • Lär sig ta ansvar för sina egna handlingar
 • Får uttrycka vad de tänker och känner
 • Ska förstå vikten av och känna glädje i att röra på sig